Myslete na komín a topný spotřebič jako na jeden celek!Napojení spotřebičů na komín se může někdy jevit jako problém. Většina stavebníků rodinných domů se totiž rozhoduje ve stádiu hrubé stavby pouze pro určitý typ komínu, zatímco volbu konkrétního spotřebiče odsouvá na poslední chvíli. A není výjimkou, že po dokončené realizaci komínu podle odsouhlaseného projektu přichází investor s požadavkem na změnu spotřebiče. Chcete-li mít svůj domov nanejvýš bezpečný a komfortní, pokuste se sladit volbu spotřebiče se spalinovou cestou.


Pokud chceme správně vyřešit napojení spotřebiče na komín, je třeba si vyjasnit několik základních pojmů a souvislostí. Spotřebičem paliv rozumíme obecně zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší. Z pohledu norem relevantních pro komíny dělíme tyto spotřebiče dále:

Uzavřený spotřebič

Spotřebič v provedení C, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu. Spaliny od spotřebiče jsou odváděny do volného ovzduší. Tyto spotřebiče jsou nezávislé na vzduchu v místnosti, ve které jsou umístěny a provozovány. Typicky plynové uzavřené spotřebiče v provedení turbo.

Otevřený spotřebič

Je to spotřebič, který odebírá spalovací vzduch v prostoru, v němž je umístěn, jeho spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Provoz takového spotřebiče vyžaduje dostatečný přívod spalovacího vzduchu do místnosti. Není vhodný pro místnosti, kde se vytváří podtlak, například větráním. Typicky plynové atmosférické spotřebiče.

Uzavíratelný spotřebič

Spotřebič, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného z prostoru, v němž je umístěn. Toto množství nasávaného vzduchu je ovlivněno pod tlakem v sopouchu (komínovým tahem). Spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Typicky krbová kamna, sporáky, kotle na pevná paliva, krbové vložky…

Spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu

Jeho konstrukce vychází z konstrukce uzavíratelného spotřebiče s tím, že přívod vzduchu pro spalování je řešen přes zvláštní vzduchové hrdlo. Toto hrdlo se propojí s šachtou nebo kanálem, který je otevřený do venkovního prostředí (s výhodou přidružené šachty v komínovém tělese) a tím je zajištěno, že provoz tohoto spotřebiče je nezávislý na vzduchu v místnosti, kde je umístěn.

Spotřebič s otevřeným ohništěm

Část ohniště není ohrazena nebo uzavřena, přívod spalovacího vzduchu je odebírán z okolního prostoru, spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Typicky otevřené krby, ale také krbové vložky, které umožňují tzv. otevřený provoz.

Následující odstavce pojednávají o problematice samotného napojení spotřebiče na komín. Pokud máte konkrétní dotaz, nezapomeňte využít naši rubriku Odborník radí!

Možnosti napojení spotřebiče

Pro připojování spotřebičů platí nejobecnější zásada: Spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy do volného ovzduší. Pouze v technicky odůvodněných případech lze volit odvod stěnou fasády do volného ovzduší, a to za podmínek, které podrobně stanoví kapitola 10 v ČSN 73 4201: 2010. Za technicky odůvodněný případ se přitom považuje rekonstrukce bytového domu, ve kterém nejsou komínová tělesa k dispozici, kde nelze zároveň postavit komín k fasádě budovy nebo do světlíku, kde nelze namontovat svislý kouřovod s funkcí komína nebo vybudovat společný komín. O možnostech dodatečné výstavby komína během rekonstrukce pojednává samostatná kategorie tohoto portálu.

 

Pozor na podtlakový ventilátor

Do prostoru, kde je umístěn uzavíratelný nebo otevřený spotřebič, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí být ovlivněn podtlakovým ventilátorem nebo jiným způsobem tak, aby nebyla narušena funkce odvodu spalin komínem od spotřebiče do volného ovzduší. Je třeba si uvědomit, že jediným „motorem“, který pohání tyto spotřebiče, je komín, a to tím, že vyvolává podtlak na spalinovém hrdle spotřebiče. Pokud je tento podtlak snížen nebo zcela eliminován jiným vlivem (a tím může být třeba i spuštěný ventilátor odsavače par), dochází k nedokonalému spalování, špatnému odvodu spalin, v extrémním případě obrácením tahu a pronikání spalin do místnosti. Spotřebič se špatně zapaluje, špatně hoří, je cítit kouř. Vina se hledá na komíně, ale příčina je někde jinde. Vliv nedostatku spalovacího vzduchu se stále více a více projevuje v novostavbách s těsnými okny, ale i ve stávajících objektech po jejich výměně za nová. Proto je výhodné použití buď uzavřených, nebo na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů.

Podrobnější informací o komínech pro novostavby, stejně jako o komínech pro nízkoenergetické domy, se dovíte v příslušných kategoriích tohoto portálu.  

T-kus, do kterého se osazuje kouřovod.
Krbová kamna využívá stále více lidí jako záložní zdroj vytápěni.
Systém Kingfire Parat: jedinečné sladění spotřebiče a spalinové cesty.
Krby vnáší do interiéru jedinečnou atmosféru "otevřeného ohně".
Výsledek přímého napojení spotřebiče - kouřovod není vidět.
Variabilní napojení kouřovodu bez tzv. T-kusu.
Kouřovody se běžně napojují do komínu pomocí tzv. T-kusů.
Ostatní články této kategorie:

06. 01. 2020
Absolut Vari - komínová pata, která ladí i s malými kamny
Malá krbová kamna s menším výkonem jsou skvělou volbou do energeticky úsporných domů. Poslouží zejména jako záložní zdroj tepla, který navíc dokáže vytvořit příjemnou atmosféru, kdykoliv budete chtít. U spotřebičů s malou výškou však může nastat problém při snaze o přímé napojení do komína. Ne všechny systémy totiž dovolují napojení v nižší úrovni. Samozřejmě je možné přizpůsobit se danému komínovému systému a napojení řešit kouřovodem, který dotáhne spaliny do požadované výšky. Další možností je přizpůsoben komína malému spotřebiči.
12. 03. 2019
Schidel vám výběr spotřebiče usnadní
Pořízení komína a spotřebiče bylo ještě před několika lety nutno řešit zvlášť. Samozřejmě se musel typ komína přizpůsobit budoucímu spotřebiči, ale zákazník musel pořízení řešit se dvěma dodavateli a rovněž s rozdílnými stavebními firmami. První se nainstaloval komín a až poté přišlo na řadu zapojení spotřebiče. V současné době nabízí společnost Schiedel několik produktů, které nabízí komínové těleso a krbovou vložku v jednom produktovém balíčku.
03. 09. 2015
Nový spotřebič versus starý komín
Na současném trhu je opravdu bohatá nabídka spotřebičů nejrůznějšího provedení, ze které si jistě každý dokáže vybrat právě ten svůj nový. Bude ale jeho provoz spolehlivý a hospodárný po připojení do stávajícího komína?
14. 11. 2011
Připojení spotřebičů na komín – myslete na ně jako na jediný celek!
Připojení spotřebičů na komín se může někdy jevit jako problém. Většina stavebníků rodinných domů se totiž rozhoduje ve stádiu hrubé stavby pouze pro určitý typ komínu, zatímco volbu konkrétního spotřebiče odsouvá na poslední chvíli. A není výjimkou, že po dokončené realizaci komínu podle odsouhlaseného projektu přichází investor s požadavkem na změnu spotřebiče. Chcete-li mít svůj domov nanejvýš bezpečný a komfortní, pokuste se sladit volbu spotřebiče se spalinovou cestou.
22. 08. 2015
Méně je někdy více aneb jak správně vybrat tepelný spotřebič v NED
Trendy v nové výstavbě i rekonstrukcích směřují logicky k energeticky úsporným řešením, která mají zásadní dopady nejen na konstrukční řešení objektu, ale v případě spotřebičů paliv také na jejich provoz.
22. 08. 2011
Hlavní zásady připojování spotřebičů paliv
Alfou a omegou správně fungujícího topného systému je pečlivé sladění všech jeho komponentů – topných spotřebičů, kouřovodu i komínu. Chyby při návrhu a provedení jednotlivých částí mohou vést v průběhu užívání k nedokonalému spalování, zanášení spalinové cesty a v nejhorším možném případě i k požáru.
19. 08. 2011
Tradiční kachle v moderním hávu: nová krbová kamna od Romotopu
Špičkový design a inovativní technologie, která čerpá z osvědčených tradic. Tak by se dala v jedné větě shrnout novinka společnosti Romotop - krbová kamna Arona s akumulací. Kamna jsou výjimečná svou schopností akumulovat vyrobené teplo a rozložit jeho sálání do dlouhého časového intervalu.
09. 08. 2011
Komín i krb jedním šmahem
Dvě mouchy jednou ranou: tímto mottem se inspirovali specialisté společnosti Schiedel při vývoji modulového komínu Schiedel Kingfire Parat. Jedná se o kompletní komínový systém, který má navíc do paty integrovanou krbovou vložku. Jinak řečeno, jde o spalinovou cestu i topný spotřebič v jednom.