Další názvosloví
Atmosferický hořák

Hořák tepelného spotřebiče, který nasává vzduch volně z atmosféry.

 

Čelní deska

Nehořlavý díl z minerální rohože, který se upevňuje okolo sopouchu tak, aby umožnil dilataci vložky pro napojení kouřovodu a zajistil dokonalou funkci zadního odvětrání.

 

Difúze par

Prostup par konstrukcemi, způsobený rozdílnými tlaky (častá příčina provlhnutí komínů).

 

Emise

Škodliviny, obsažené ve vzduchu (v tomto případě při procesu hoření).

 

Explozní klapka

Zařízení, které zabraňuje překročení tlaku přes určitou mez. Chrání spotřebič a kouřovou cestu při výbuchu nespálených plynů.

 

Falešný tah

Vzniká neregulovatelným prouděním vzduchu k topeništi.

 

Hmotnostní proud spalin

Hmotnost spalin, odvedená od spotřebiče za jednotku času (g/s).

 

Kapsle, patrony

Používají se při zkouškách těsnosti komínů. Jsou naplněny dýmotvornými látkami.

 

Komín odolný proti vlhkosti

Materiálové složení komína zabraňuje poškození komína i jeho funkcí vlivem negativního působení vlhkosti spalin, které vznikají při normálním provozu.

 

Komíny pro suchý provoz (neodolný vůči vlhkosti)

Není odolný vůči trvalému působení kondenzátu v komíně.

 

Komín s jedním připojením

Komín, na který je připojen jen jeden spotřebič.

 

Komín s přirozeným tahem

Spaliny jsou lehčí než vzduch, to způsobuje jejich stoupání v komíně při podtlaku.

 

Komínová dvířka Evropa

Dvouplášťová dvířka s výbornou těsností (mezi vložkou a vnitřním dílem dvířek). Jsou součástí dodávky ke komínovému systému.

 

Komínová pata

Spodní část komína.

 

Komínová stříška

Konstrukce (zpravidla plechová), zakončující komín, která slouží k zamezení vnikání srážek do komína.

 

Kondenzační spotřebič

Vodní páry, obsažené ve spalinách (podle způsobu provozu) kondenzují a kondenzační teplo je dále využito (nejlepší využití energie).

 

Kondenzát

Tekutý produkt spalování. Vzniká při ochlazování spalin sražením vlhkosti, obsažené ve spalinách.

 

Kónické vyústění

Varianta ukončení komína. Skládá se z kónusu a distančního kroužku. Obojí se nasazuje na komínovou vložku, která prochází krycí deskou.

 

Krakorcová deska

Konstrukční prvek, který nese obezdění.

 

Krb

Otevřený spotřebič paliv, lokální.

 

Maltovací šablona

Prvek (dodávaný v Základní soupravě), vymezující plochu na tvárnici pro nanesení malty.

 

Napojení komínových dvířek

Vložka (šamotová nebo kovová), která slouží k napojení komínových dvířek.

 

Napojení kouřovodu

Vložka (šamotová nebo kovová), která slouží k připojení kouřovodu od spotřebiče paliv na komín.

 

Napojovací adaptér

Slouží k flexibilnímu připojení kouřovodu do komína. Je tlakově těsný a nepropustný. Lze jej lehce namontovat.

 

Návrh průřezu komína

Návrh (dimenzování) průřezu komína na základě např. účinné výšky komína a jmenovitého výkonu spotřebiče.

 

Neprovozovaný komín

Přechodně neprovozovaný komín (doporučeno zaslepení shora na ochranu proti srážkám).

 

Neutralizace

Chemický proces, při němž je kondenzát zbavován některých škodlivých látek.

 

 

Obezdívka komína

Část komína, která odděluje vlastní komínové těleso od vnějších nebo vnitřních prostor nebo jiných stavebních konstrukcí.

 

Obsah CO2

Obsah tohoto oxidu vypovídá o kvalitě spalování. Jde o životu nebezpečný plyn. Měří se specielními přístroji.

 

Odolnost proti vyhoření

Odolnost proti úmyslnému (řízenému) či neúmyslnému vyhoření. Schiedel garantuje u šamotových komínů 30 let.

 

Odvětrání

Odvod vzduchu z prostoru.

 

Odvětrávací šachta

Šachta, která slouží výhradně k odvádění vzduchu.

 

Odvod kondenzátu

Část vedení, které odvádí srážky a kondenzát z půdice komína příp. od topeniště či kouřovodu do kanalizace (u kondenzačních kotlů).

 

Ochlazovaná část (oblast)

Okolní prostory, které nejsou vytápěny event. vnější prostředí, kterými komín prochází.

 

Otvor pro vyrovnání tlaku

Slouží k vyrovnání tlakových poměrů v komíně (u společných komínů typu Multi).

 

Podstavec pro odvod kondenzátu

Spodní část komína, která umožňuje svou konstrukcí shromažďování a odvedení kondenzátu z komína do kanalizace.

 

Požadovaný tah

Tah, potřebný k optimální funkci spotřebiče.

 

Požární ochrana

Nutná ochrana k zamezení šíření požáru.

 

Provlhnutí

Nejčastější viditelná porucha starších typů komínů, způsobená kondenzací spalin v komíně.

 

Průřez komína

Vnitřní plocha komína kolmá k ose komína.

 

Přetlakový hořák

Má nucený přívod vzduchu (např. ventilátorem).

 

Přivětrání

Vzduch, přiváděný do místnosti.

 

Přivětrávací (přívodní větrací) šachta

Přivádí vzduch do spalovací komory kotlů.

 

Schiedel

Řekneme-li komín, myslíme tím Schiedel.

 

Sifon

Zápachová uzávěrka na odvodu kondenzátu do kanalizace, s minimální výškou vodního sloupce 150 mm.

 

Skupina komínů

Komíny, stojící vedle sebe nebo spolu, které mají jednotlivé vnitřní komínové průduchy navzájem oddělené.

 

Souprava komínové hlavy

Produkt, obsahující díly, potřebné pro ukončení komína, jehož součástí jsou vložka, kónus, plechová manžeta a další příslušenství.

 

Spalinová ztráta

Množství tepla (ve spalinách), které odchází ze spotřebiče nevyužito po spálení paliva.

 

Spalovací vzduch

Vzduch, přicházející do spalovací komory, který je nutný pro spalování.

 

Spouštěcí - vytahovací kleště

Při rekonstrukcích komínů se šamotové vložky spouští anebo vytahují pomocí kleští. Vložky jsou zachyceny do čelistí těchto kleští.

 

Šamotová vložka

Keramická roura ze šamotového materiálu (surový šamot a keramické jíly), tvořící vnitřní konstrukci komína, určená pro odvod spalin.

 

Tepelná izolace

Slouží u třívrstvých komínů ke snížení ztrát tepla a zvyšuje tak úspory energií.

 

Tepelný odpor

Jedna z fyzikálních veličin, podle které jsou materiály (i komínových systémů) roztříděny.

 

Teplota spalin

Teplota, měřená ve vzdálenosti dvou průměrů kouřovodu za kotlem.

 

Tříšložkový (třívrstvý) komín

Komín, který je tvořen vnitřní vložkou, tepelnou izolací a nosnou konstrukcí.

 

Účinná výška napojení kouřovodu

Výškový rozdíl mezi dnem kouřového hrdla spotřebiče a napojením kouřovodu do komína.

 

Uhýbaný (uskočený) komín

Komín, jehož vnitřní osa není shodná se svislicí.

 

Uzavírací klapka

Zařízení, které zčásti nebo zcela uzavírá kouřovou cestu.

 

Ventilátor na odvodu spalin ústí komína

Slouží k odvodu spalin nad střechu, překonává odpor kotle a komína.

 

Větrací mřížka

Slouží k přívodu vzduchu ke kanálkům zadního odvětrání (u systému UNI***).

 

Vystřeďovací díl

Konstrukční prvek, k zajištění správné polohy (vystředění) vložky, stejného odstupu od okolních konstrukcí.

 

Vzduchová klapka

Vyrovnává komínový tah a přispívá k vysoušení komína.

 

Vztlak

Proudění, způsobené rozdílem teplot (také váhovým rozdílem) mezi teplotou spalin a okolního vzduchu.

 

Zadní odvětrání

Konstrukční řešení komínového systému UNI*** (možno provést i u sanačních systému). Slouží k vysoušení izolace komínových vložek a komínového průduchu.

 

Záložný (rezervní) komín

Kdykoli využitelný komín, vybudovaný pro napojení lokálních spotřebičů paliv např. kamen na tuhá paliva, kachlových kamen, krbů ap. Zajišťuje nezávislost, bezpečnost, komfort a pohodu.

Ostatní články této kategorie:

07. 11. 2011
Normové názvosloví
Na této stránce naleznete normové názvoslové ke komínové technice