Komíny a normyKomíny plní v rámci každé stavby několik důležitých funkcí. Především se ale jedná o konstrukční prvek domu, který musí odolávat vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti a bezpečně odvádět jedovaté spaliny do volného ovzduší. Normy komínu musí tedy odpovídat vyšším nárokům, než jaké jsou kladeny na jiné části objektu. Pro komíny musí být použité vhodné materiály, sestavené patřičným způsobem. 


 

Obrovský technologický vývoj, ke kterému v posledních letech došlo v oblasti spotřebičů paliv (vyšší účinnost, nižší spotřeba paliv, nové typy paliv), přinesl nové požadavky na způsob odvodu spalin a materiálovou skladbu komínů a kouřovodů. Tento vývoj dobře zrcadlí i množství předpisů a norem, která začala oblast komínů, kouřovodů, odvodu spalin, připojování spotřebičů paliv nebo kominických prací upravovat. Technické požadavky na komíny, včetně požadavků na bezpečnost, stanovují normy dané státem a EU.

 

Normy pro správné provedení a údržbu komínů

 

Normy, kterými je nutno se řídit během výstavby a provozu komínů, je celá řada. Zde uvádíme ty, které jsou z hlediska bezpečnosti a kvality provedení a údržby nejdůležitější. Nezapomeňte se seznámit také s podrobnými informacemi z oblasti revize komínů nebo péče o komín, které přinášíme v samostatných kapitolách.  

 

1. ČSN EN 1443: Komínové konstrukce — Všeobecné požadavky: je zde uveden způsob zatřídění komínů a komínových systémů podle jejich odolnosti vůči teplotám, tlaku, vyhoření sazí, kondenzátu spalin a korozi, včetně údajů o tepelném odporu komína a nejmenší vzdálenost od hořlavých materiálů. ČSN EN definuje souhrnný název – spalinová cesta.

 

2. ČSN 73 4201: Komíny a kouřovody — Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Týká se navrhování a provádění komínů a kouřovodů (spalinových cest) a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy nebo po její vnější stěně, ale i pro odvody spalin na vnější stěnu budova (na fasádu). Vztahuje se na komíny určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva a specifikuje blíže i způsob kontroly a zkoušení komínů a kouřovodů. Uvedená ČSN neplatí pro volně stojící komíny.

 

3. NV 91/2010 Sb. o požárních podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vlády stanovuje základní povinnosti majitelů a uživatelů spotřebičů paliv a kominíků při kontrole, revizi a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Určuje také termíny pro kontrolu a čištění.

 

4. Vyhláška MV č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis převzal část náležitostí původní vyhlášky ke stavebnímu zákonu a nyní komplexně řeší požadavky na požární ochranu staveb, včetně podmínek pro konstrukci a provoz spalinových cest – komínů, kouřovodů a podmínek instalace spotřebičů paliv.

 

5. Vyhláška MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Vyhláška upřesňuje požadavky stavebního zákona na provádění staveb. Pro komíny a kouřovody jsou zde stanovené základní požadavky na jejich konstrukci, provedení a materiály. Vyhláška zároveň upřesňuje podmínky pro způsob vyústění spalin (nad domem, na vnější zdi) a požadavky na instalaci spotřebičů paliv v objektech.

 

Právní předpisy lze dohledat na stránkách MV, normy pouze v distribuci, případně u firmy.

Naši specialisté s vámi budou rádi konzultovat vaše dotazy v rubrice Odborník radí. Podrobnější informace o defektech komínů a diagnostice závad přináší samostatná kapitola tohoto portálu. 

 

 

Ostatní články této kategorie:

15. 08. 2011
Devět kroků, díky kterým snadno vyčistíte komín svépomocí
Podle nového nařízení vlády si smíte čistit komín sami. Není to těžké. Největší práci dá bezpečně vylézt na střechu a v pořádku se vrátit zpátky na zem.
15. 08. 2011
Za nevyčištěný komín hrozí pokuty
Několikatisícová pokuta od hasičů, méně peněz od pojišťovny. Takové jsou právní důsledky nového vládního nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.